Υποστήριξη μέσω Στρατηγικά Σχεδιασμένων Προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στη PRAKSIS δίνουμε τη δυνατότητα υποστήριξης των εκάστοτε προγραμμάτων μας μέσω στρατηγικά σχεδιασμένων προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας της εκάστοτε εταιρίας. Στα προγράμματα αυτά, στοχεύουμε όχι μόνο στην βιωσιμότητα των προγραμμάτων την PRAKSIS και στην ανακούφιση των εξυπηρετούμενων μας αλλά και στην συμμετοχή των εργαζόμενων της εταιρίας μέσω πρωτοποριακών εθελοντικών προγραμμάτων.